Gebruikersvoorwaarden

Inhoud
Artikel 0: Verbindende voorwaarden en belangrijke begrippen
Artikel 1. Gebruik van de dienst
Artikel 2. De gebruiksregels
Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
Artikel 4. Intellectueel eigendom
Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
Artikel 6. Aansprakelijkheid
Artikel 7. Duur en opzegging
Artikel 8. Wijzigen prijzen en voorwaarden
Artikel 9. Overige bepalingen

Artikel 0: Verbindende voorwaarden en belangrijke begrippen
Aan het gebruik van het Clanq-forum zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het Clanq-forum te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door Clanq zijn aanvaard.

Belangrijke begrippen:
• Leverancier: de leverancier van de software en diensten die in de diverse fora wordt besproken;
• Klant: de klant van bovenstaande leverancier;
• Lid: klant van bovenstaande leverancier die een abonnement heeft afgenomen van Clanq;
• Gebruiker: de gebruiker die in dienst is bij bovenstaande lid en met een persoonlijk account inlogt op Clanq.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1. Op het Clanq-forum kunnen gebruikers discussie voeren binnen diverse forums, over diverse onderwerpen. De onderwerpen en wat de gebruiker daaraan wil bijdragen zijn ter eigen keuze, binnen de grenzen zoals hieronder in de gebruiksregels aangegeven.
1.2. Om het Clanq-forum te kunnen gebruiken moet het lid beschikken over één of meerdere abonnementen op de dienst van de leverancier en een abonnement op de dienst van Clanq.
1.3. De gebruiker dient de toegang tot het eigen account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient de gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Indien de gebruiker het vermoeden heeft dat een ander de beschikking heeft over diens login-gegevens is de gebruiker verplicht de login-gegevens te wijzigen. Hiertoe kan gebruikt gemaakt worden van het e-mailadres dat is opgegeven bij activering van het account.
1.4. Als de gebruiker de inloggegevens niet meer heeft kan de gebruiker de wachtwoordherstel-functie gebruiken op de inlogpagina.
1.5. Clanq mag ervanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het gebruikers-account na aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van de gebruiker gebeurt.
1.6. De gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij de gebruiker tijdig bij
Clanq heeft gemeld dat een ander ook de herstel-gegevens heeft bemachtigd waardoor de gebruiker niet meer bij machte is de login-gegevens te wijzigen.
1.7. Indien een gebruiker uit dienst gaat bij het lid is het lid gerechtigd het account van de gebruiker te beëindigen of over te dragen op een andere medewerker. Hiertoe kan contact opgenomen worden met de beheerder van het Clanq-forum.
1.8. Met het Clanq-forum worden persoonsgegevens verwerkt van de gebruiker. De gebruiker geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst van Clanq. Raadpleeg de privacyverklaring van Clanq voor meer informatie.
1.9. Clanq gebruikt cookies die informatie verzamelen over de gelezen onderwerpen, de geplaatste onderwerpen en reacties en wanneer de gebruiker ingelogd is (geweest). Door het accepteren van deze voorwaarden gaat het lid en de gebruiker akkoord met het gebruik van deze cookies door Clanq. De gebruiker is ten alle tijden in staat de gebruikerscookies te verwijderen uit de browser door middel van een knop/link op de Clanq-site.

Artikel 2. De gebruiksregels
2.1. Het is niet toegestaan het Clanq-forum te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, als ook het zich voordoen voor een andere gebruiker of als een beheerder van Clanq.
2.2. Daarnaast is het verboden bij Clanq om:
– informatie te verspreiden die inbreuk maakt op de rechten van derden zoals de leverancier, maar niet uitsluitend de leverancier;
– onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken en/of geen respect te tonen voor andere gebruikers, dit ter beoordeling van Clanq;
– informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch van aard zijn (ook als deze informatie op zich legaal is);
– informatie voor commerciële doeleinden te gebruiken;
en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netetiquette.
2.3. Clanq hanteert de 3 strikes regeling, waarbij voor de eerste 2 overtredingen een waarschuwing wordt gegeven aan het lid en haar gebruikers, na de 3e overtreding wordt het lid en al haar gebruikers geblokkeerd.
2.4. Indien Clanq constateert dat een gebruiker de bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Clanq te allen tijde zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen/te verwijderen.
2.5. Indien naar het oordeel van Clanq hinder, schade en/of gevaar ontstaat door het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Clanq of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Clanq gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden of te voorkomen.
2.6. Clanq is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van strafbare feiten.
2.7. Clanq is te allen tijden gerechtigd om na 3 overtredingen van een gebruiker alle accounts van de klant te blokkeren en de overeenkomst met de klant op te zeggen zonder dat er sprake hoeft te zijn van restitutie van het resterende vooruitbetaalde abonnementsgeld.
2.8. Het lid en de gebruiker vrijwaren Clanq van alle claims van derden in verband met de door de gebruiker geplaatste informatie tijdens en na afloop van de overeenkomst met de klant..

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. Clanq spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. Clanq onderhoudt het forum actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt indien mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3. Clanq mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Clanq-forum aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van leden en gebruikers welkom. Clanq vraagt indien dit wenselijk is ook aan de gebruikers welke wijzigingen de voorkeur genieten. Uiteindelijk beslist Clanq zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. De dienst Clanq, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Clanq. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Clanq, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die de gebruiker publiceert of opslaat via de dienst, ongeacht of deze informatie persoonlijk is of betrekking heeft op het lid, is en blijft eigendom van het lid en de gebruiker. Clanq heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop aan derden of van gebruik voor andere diensten van Clanq.
4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige artikellid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Clanq besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4. De gebruiker mag informatie die de gebruiker publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1. Om Clanq te kunnen aanbieden en te ontwikkelen kan Clanq een vrijwillige bijdrage vragen.
5.2. Een lid heeft recht op maximaal 3 accounts, elk voorzien van een uniek e-mailadres en gebruikersnaam.
5.4. Elk extra account kan beschikbaar worden gesteld voor €250, — per jaar.
5.5. Clanq houdt zich het recht voor om in de toekomst kosten door te berekenen indien de dienstverlening van Clanq hier om vraagt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Clanq is op geen enkele manier aansprakelijk voor de informatie die al of niet wordt geplaatst op of beschikbaar wordt gesteld via de site van Clanq.
6.2. Clanq is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Clanq accepteert Clanq geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
6.4. Clanq is nimmer gehouden tot vergoeding van ontstane schade. Ook in geval van overmacht is Clanq nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij het lid of de gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen in of uitvallen van het internet, telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
6.5. Indien Clanq alsnog vrijwillig besluit om ontstane schade te vergoeden dan moet de schade uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk bij Clanq gemeld zijn, voorzien van bewijslast dat de schade het gevolg is van enig handelen van Clanq en voorzien van schriftelijk bewijs van de daadwerkelijk geleden schade.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in na ondertekening van het contract en heeft een looptijd van 1 jaar. De overeenkomst wordt bij afloop stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar.

7.2. Clanq houdt zich het recht voor om tijdig (minimaal 3 maanden voor verlenging van het contract) kosten te verbinden aan een nieuw contract
7.2. De klant kan op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand, gerekend vanaf het moment van opzegging.
7.3. Clanq kan de overeenkomst beëindigen indien de klant of haar gebruikers niet overeenkomstig deze gebruikersvoorwaarden handelt, zonder dat er sprake is van restitutie van het resterende abonnementsgeld.
7.4. Clanq kan de overeenkomst beëindigen indien gebruikers van het lid gedurende 18 maanden lang geen gebruik heeft gemaakt van de dienst. Clanq zal in dat geval, voorafgaand aan de beëindiging eerst een herinneringsmail sturen.

Artikel 8. Wijzigen prijzen en voorwaarden
8.1. Clanq mag deze voorwaarden en/of de kosten van dienstverlening op elk moment aanpassen.
8.2. Clanq zal de wijzigingen of aanvullingen bekendmaken na het inloggen op de site.
8.3. Door na het zien van deze bekendmaking alsnog gebruik te maken van de site accepteert het lid en de gebruiker deze wijziging of aanvulling.
8.4. Indien het lid een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan het lid binnen 10 werkdagen na acceptatie van de voorwaarden door de gebruiker, de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Indien de gebruiker na deze 10 dagen gebruik blijft maken van het platform geldt dit als een definitieve acceptatie van de voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen in verband met Clanq worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Clanq is gevestigd.
9.3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling “Schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via het platform wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerde afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Clanq wordt geacht juist te zijn, tenzij het lid tegenbewijs kan aanleveren dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging nieuwe bepalingen vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. Clanq is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteiten van haar overneemt.

versie: 21 november 2016